6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRMESİ

a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;
 
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, “ALL TYRES OTOMOTİV A.Ş.” (Mersis No: 0055057661300019) ve temsilcisi sıfatıyla “KİŞİ”’nin, iş
ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma
yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
 
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;
 
Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler
tarafından işlenebilmektedir;
- Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğu tüzel/gerçek
kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
- Ürün ve hizmet geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
- Çalışanlarımızın verileri, performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, eğitim ve kariyer
planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması amacıyla,
- Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile
belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,
- Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde,
KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve
zorunluluklar kapsamında.
c.  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nun belirlediği koşullar içerisinde;
- Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına,
bayilerine ya da iştiraklerimize,
- Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
- İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında
denetim firmalarına,
- Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde taleplari kapsamında sınırlı olarak hukuken
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
- KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve
kuruluşlarına,
Açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 
Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet
sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal
medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya
elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi
ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve
doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 
 
d. Veri Sahibinin Hakları,
 
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “ADRES” adresine ıslak imzalı olarak
veya alltyres@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak
gönderebilirsiniz. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve
kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve
anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu
konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini
içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.